Aнглійською Українською
Нові надходження Архів Редколегія Пам'ятка для авторів Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
 

Як подавати рукопис

Статті у The Ukrainica Bioorganica Acta (UBA) друкуються англійською та українською мовами. Редакція надає пріоритет статтям, написаним англійською мовою, оскільки їх можна надсилати для оцінки ширшому колу рецензентів.

Для подання статті надішліть файл у форматі DOTX і PDF відповідальному секретареві редакційної колегії електронною поштою за адресою uba@bioorganica.org.ua.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Редакція UBA приймає до розгляду для публікації оригінальні роботи з актуальних проблем біоорганічної хімії, медичної хімії, органічної хімії та інших суміжних наук.

ЛИСТУВАННЯ ТА АВТОРСЬКІ ПРАВА

Разом із рукописом автори подають такі документи: (1) супровідний лист/cover letter; (2) ліцензійний договір/copyright transfer agreement, підписаний всіма авторами, про передачу авторських прав журналу (сканована копія). Ліцензійний договір набуває чинності лише після прийняття статті до публікації, після чого жодна частина публікації не може бути використана з комерційною метою без дозволу видавця.

Cover_letter (docx)
Copyright_transfer_agreement (pdf)
Copyright_transfer_agreement (docx)

ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

Для оформлення рукописів бажано користуватися шаблонами журналу:
Template_paper (dotx)

Типи статей

Редакція визначила такі формати публікацій:
Статті обсягом не більше ніж 40 тис. знаків, з урахуванням пробілів;
Огляди та Короткі огляди/digest paper обсягом до 60 тис. та 30 тис. знаків відповідно;
Короткі повідомлення до 10 тис. знаків, не більше ніж 4 стор. шаблону;
Статті на публіцистичну тематику (не індексуються в наукометричних базах даних).

Загальні вимоги до оформлення

• Текст подається в текстовому редакторі MS Word, хімічні формули та схеми повинні бути надруковані з використанням редактора ChemDraw (стиль ACS Document 1996) та вставлені у шаблон як об’єкт.

• Математичні знаки і символи, грецькі літери, одиниці виміру, а також ініціали авторів, номери томів і сторінок у джерелах літератури бажано відділяти нерозривним пробілом від основного тексту (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

• Для хімічних сполук, вперше описаних у статті або які є основним об’єктом дослідження, крім формули надається повна назва за номенклатурою IUPAC. Для цього рекомендуємо використовувати:
1. IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry; Rigaudy, J.; Klesney, S. P., Eds; Pergamon: Oxford, 1979. 2. A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (Recommendation 1993); Blackwell Scientific Publication, 1993; (див. http://www.acdlabs.com). 3. The ACS Style Guide; Dodd, J. S., Ed.; American Chemical Society: Washington, DC, 1997.

• Сполуки, згадані в тексті більше одного разу, слід нумерувати арабськими цифрами (або позначати унікальним кодом, наприклад, «білок CDKN1B-А») і виділяти їх у тексті і на схемах жирним шрифтом без дужок. У випадку використання повної назви сполуки, за системою IUPAC, номер подавати в круглих дужках. Для літерної індексації рекомендуємо використовувати тільки латинський алфавіт.

• У використанні абревіатур у назвах сполук слід дотримуватися загальновідомих правил (див. список), в особливих випадках, обов’язковим є надання розшифрування їх у тексті статті.

• Символи фізичних констант, стереохімічні символи та префікси, що характеризують структурні особливості або положення замісника в молекулі, пишуться біля формул латинськими літерами та виділяються курсивом (наприклад, d, J, k, c, m/z, о-, m-, p-, t-, cis-, trans-, de, ee, (R)-енантіомер).

• Розмірності всіх фізичних величин виражаються в Міжнародній системі СІ. У числах ціла частина відділяється від дробової крапкою.

• В емпіричних брутто-формулах елементи розташовуються за системою Сhеmiсаl Аbstracts: С, Н і далі за латинським алфавітом.

• Якщо в дослідженнях було використано конкретні організми (тварини, рослини, мікроорганізми), під час першого згадування їх у тексті статті необхідно зазначити повну видову назву цих організмів латинською мовою (курсивом) за сучасною систематикою, а в разі повторного згадування найменування роду наводити скорочено однією буквою, за винятком тих випадків, коли родові назви різних організмів починаються на одну й ту саму літеру. Тоді використовують скорочення з декількох букв, наприклад Staph. аureus, Str. lactis.

• Під час експериментів із залученням лабораторних тварин, а також біоматеріалів від донорів чи пацієнтів, усі процедури необхідно проводити згідно з біоетичними нормами країни, де здійснюється експеримент.

• Редакція вітає надання авторами допоміжних матеріалів (файл: supporting_materials.pdf), що підтверджують достовірність наведених у роботі результатів. За їх відсутності наполегливо рекомендуємо надати оригінальні спектральні дані принаймні для однієї базової структури, описаної у статті.

• У випадку використання нестандартних саморобних пристроїв/homemade device бажано надати їх фотографічні зображення.

Графічні зображення і таблиці

Колір
• Редакція вітає використання кольору в графічних зображеннях. Кольорові зображення публікуються без жодної додаткової плати. Використання кольору в таблицях, підписах до зображень чи основному тексті можливе тільки за дозволу редактора.

• Усі зображення повинні бути чітко зрозумілі читачам після друку і на кольорових, і на чорно-білих принтерах, тому рекомендуємо уникати надто світлих голубих та жовтих ліній.

Графіки й діаграми
• Використовуйте шрифти без засічок (Arial, Calibri, Helvetica) для тексту на графіках і діаграмах. Розмір шрифтів на різних графічних об'єктах в статті повинен бути приблизно однаковим. Намагайтеся не використовувати літери висотою менше 1,5 мм та більше 7 мм.

Таблиці
• Таблиці повинні мати не менше двох рядків і двох колонок, порядковий номер і заголовок. Примітки до таблиць індексуються літерами, які розташовуються в алфавітному порядку безпосередньо під таблицями.

• Таблиці, для читання яких потрібно повертати сторінку, не допускаються.

Рисунки та фотографії
• Для ілюстрацій необхідно надати графічні файли у форматі TIFF (або JPG) з мінімальним розширенням 600 dpi та шириною зображення 8.5 см для одноколонкового та 17 см для двоколонкового формату.
• В оглядових публікаціях допускається використання ілюстрацій, опублікованих іншими авторами, але в цьому випадку автор рукопису зобов’язаний надати документальне підтвердження дозволу на використання цих матеріалів від власника авторських прав.

 
Структура статті

Структура статті:

УДК

Назва статті
Імена і прізвища автора(ів)
Назва установи, де було виконано роботу
Резюме і ключові слова
Вступ
Результати та обговорення
Висновки
Експериментальна частина
Подяка та/або Дані про фінансову підтримку
Повідомлення про наявність чи відсутність конфліктів інтересів
Повідомлення про особистий внесок авторів (за наявності понад чотирьох авторів)
Список літератури
Іншомовна анотація 

УДК (Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації)
Класифікаційний індекс УДК подається окремим рядком на початку рукопису ліворуч. Скорочені таблиці УДК українською мовою можна знайти на відповідному веб-сайті.

Назва статті
Титульна сторінка рукопису повинна починатися інформативним заголовком (не більше 8-10 значущих слів), який має максимально точно відображати суть роботи. Друкується напівжирним шрифтом, кегль 16.

Інформація про авторів та наукові установи
Під назвою статті розташовуються імена і прізвища авторів та назва установи, де було виконано роботу. Слід позначити автора для листування (*), вказавши його контактний телефон та e-mail, а також індекс ORCID. Використовуйте верхній індекс (суперскрипт) для індексування авторів із різних наукових установ.

Резюме, анотація і ключові слова
Анотація (резюме) повинна бути структурованою і включати актуальність, мету роботи, методи, результати і висновки. Рекомендована кількість ключових слів – не більше п’яти. Анотацію необхідно повторити в кінці статті в розширеному вигляді (від 1800 знаків) мовою, що відмінна від мови основного тексту статті (українська або англійська).

Вступ
У вступі стисло викладається історія питання (з посиланням на відповідні літературні джерела), обґрунтовується мета дослідження.

Результати та обговорення
У цій частині викладається основний матеріал дослідження, із вичерпним обґрунтуванням наукових результатів. Слід уникати використання загальновживаних виразів, тавтології, а також дублювання результатів у тексті, таблицях та рисунках.

Висновки
Супроводжуються рекомендаціями та пропозиціями для майбутніх досліджень у цьому напрямку.

Експериментальна частина
На початку експериментальної частини наводяться відомості про матеріали та реактиви, а також прилади й умови вимірювання. У хімічних методах вказують кількості реагентів у мольних і масових одиницях (для каталізаторів – масу і молярні відсотки), об’єми розчинників, кількість і виходи отриманих сполук (в масових одиницях і відсотках), при вирощуванні кристалів необхідно вказати розчинник. Для характеристики оптично активних сполук вказують значення енантіомерного (ее) або діастереомерного (de) надлишків. Для опису тонкошарової і препаративної хроматографії слід зазначити сорбент і елюент.

Для всіх вперше синтезованих сполук обов’язково повинні бути наведені їх фізичні та спектральні характеристики, а також дані елементного аналізу або мас-спектри високого розрізнення. Редактор може прийняти статтю, що не містить усіх фізико-хімічних параметрів нових сполук, якщо він вважатиме, що наведені дані достатні для підтвердження їх структури.

Фізико-хімічні характеристики речовин необхідно наводити в такому порядку

Зовнішній вигляд, температура плавлення та кипіння, фактор утримання, питоме обертання площини поляризації
Для кожного кристалічного продукту вказувати діапазон температур плавлення разом із розчинником, використаним під час перекристалізації, для рідких продуктів – температуру кипіння. Для описаних раніше речовин необхідно зазначити відповідні літературні дані. У разі використання ТШХ вказують фактор утримання (R
f), розрахований за стандартною методикою і за значенням менший від одиниці, а також елюент і метод візуалізації. Для опису даних аналізу методом ВЕРХ/HPLC слід також вказати час виходу характеристичного піка (retention time, tR) і тип колонки. Для характеристики оптично активних речовин навести дані поляриметричного аналізу (значення питомого обертання площини поляризації α та концентрацію вимірюваного розчину).
Приклади:
Pale yellow oil; TLC (hexane/EtOAc 4:6, KMnO
4-stain) Rf  0.28;
[α]
D 20 -21.7 (c 0.60, CHCl3)
White solid; TLC (hexane-ethyl acetate 3:1, UV-vis) R
f  0.55; mp 76–77 °C (Et2O/hexane)
Yellow oil; bp 85–90 °C/0.1 mmHg
Chiral HPLC: 91:9 er, t
R (R)-major enantiomer, 17.8 min; tR (S)-minor enantiomer, 23.6 min (Chiralcel OJ-H column; 40% 2-propanol in hexane; 0.5 mL/min).

Спектри ЯМР
Вказується робоча частота приладу, використаний стандарт та розчинник. Якщо для спектрів ЯМР в якості стандарту використано не ТМС, то слід вказати хімічний зсув стандарту в шкалі δ. Для опису спектрів ЯМР використовують такі скорочення: s – синглет, br s – уширений синглет, d – дублет, t – триплет, q – квартет, dd – дублет дублетів, dt – дублет триплетів, m – мультиплет. Для сигналів, що описуються як «дублет», «триплет», «дублет дублетів» тощо (а не «синглет» чи «мультиплет»), необхідно навести відповідні КССВ (J, Hz). Якщо були здійснені додаткові дослідження для встановлення структури чи просторових взаємодій атомів, слід вказати використані двомірні методи. Для опису спектрів ЯМР
13С відношення конкретного сигналу до конкретного атома карбону наводять тільки тоді, коли визначення зроблено на основі двомірних експериментів.
Приклади:
1H NMR (500 MHz, CDCl3δ 7.30–7.27 (m, 2H), 7.19–7.17 (m, 3H), 4.44 (dt, J 47.4, 6.2 Hz, 2H), 2.61 (t, J 7.5 Hz, 2H), 1.74–1.59 (m, 4H), 1.42–1.33 (m, 8H)
13C NMR (125 MHz, CDCl3δ 142.8, 128.4, 128.2, 125.6, 84.2 (d, JC-F 62.8 Hz), 35.9, 31.5, 30.4 (d, JC-F 19.1 Hz), 29.4, 29.2, 29.2, 25.1 (d, JC-F 5.5 Hz)
19F NMR (282 MHz, CDCl3δ -218.02 (tt, J 48.1, 24.9 Hz)
31P NMR (202 MHz, CDCl3) δ 11.14 (d, J 72.0 Hz)

ІЧ і УФ спектри
Для ІЧ та УФ спектрів повинні бути вказані характеристичні частоти смуг, довжини хвиль максимумів поглинання, коефіцієнти екстинкції (або їх логарифми) та умови за яких записувався спектр.
Приклади:
IR (KBr) ν 3034, 1718, 1627, 1379, 1250, 1046, 835, 754, 728 
UV (EtOH) λ (lg ε) 277 (4.70), 323 (4.38)

Мас-спектри
Наводяться у вигляді числових значень m/z. Необхідно вказати метод і енергію йонізації, масові числа характеристичних йонів, їх інтенсивність щодо основного йона і, бажано, їх генезис. У мас-спектрах високого розрізнення знайдені та обчислені значення m/zнаводяться з чотирма десятковими знаками; якщо знайдене значення m/z відповідає немолекулярному йону, брутто-формула та обчислене значення m/z надається для нього.
Приклади написання мас-спектрів:
MS (CI) m/z (%) 324 (M
+, 100), 323 (40), 293 (10), 266 (20), 248 (5), 208 (5), 193 (10), 165 (3), 87 (18)
GS/LRMS (EI) m/z (%)392 (M
+, 100), 320 (1.0), 293 (6.1), 292 (29.4), 216 (1.4), 202 (4.5), 163 (12.7), 162 (100), 145 (10.0), 131 (21.4), 105 (22.7), 103 (29.1), 77 (9.5), 70 (1.0)
LC/MS (CI) m/z 122 (M-OEt)
+, 168 (M+H)+

Приклади написання мас-спектрів високого розрізнення:
HRMS (ESI) m/z Calcd. for C
22H44NO4 (M+H)+ 386.3270.
Found 386.3265
HRMS (ESI) m/z Calcd. for C
16H16Cl2O2Na+ (M+Na)+ 333.0425.
Found 333.0419

Приклад написання даних елементного аналіза:
Anal. Calcd. for C
16H17NO6: C, 60.18; H, 5.37; N, 4.39.
Found: C, 60.36; H, 5.57; N, 4.54

Дані рентгеноструктурного аналізу
Дані рентгеноструктурного дослідження слід наводити у вигляді рисунка молекули з пронумерованими атомами (або кристалічної упаковки) та основних геометричних параметрів у вигляді таблиці або підпису до рисунка. Повні таблиці координат атомів, температурних факторів, довжин зв’язків, валентних і торсійних кутів у журналі не публікуються, а депонуються в Кембриджському банку структурних даних (deposit@ccdc.cam.uk). В експериментальній частині наводяться кристалографічні дані (параметри елементарної комірки, просторова група тощо), деталі експерименту та уточнення структур, а також реєстраційний номер депонента в Кембриджському банку.

Список літератури

Перелік наукових джерел укладають за порядком цитування джерел у тексті (позначають цифрами у квадратних дужках) і подають у кінці статті. У ньому необхідно надати такі відомості: прізвища й ініціали всіх авторів в оригінальній транскрипції, повну назву статті, назву журналу або книги і такі дані:
1) для періодичних видань – рік видання, том, номер періодичного видання (крім видань із суцільною пагінацією), номери першої й останньої сторінок;
2) для неперіодичних – назву видавництва, місце видання, рік видання.
Для неангломовних статей, у разі відсутності офіційного перекладу назви видання, його подають у транслітерованому вигляді. Слід також зазначити мову оригінальної публікації.
Для скорочень назв періодичних видань використовуються абревіатури згідно із стандартом ISO 4.

Приклади оформлення джерел

Книги (монографії):

 1. Joule, J. A.; Mills, K. Heterocyclic Chemistry, fifth ed., Wiley-Blackwell: New Jersey, 2010.
 2. Fluorine-containing Amino Acids: Synthesis and Properties, Kukhar, V. P., Soloshonok, V. A., Eds., John Wiley & Sons: New York, 1995.

Статті у збірниках чи довідниках:

 1. Kafarski, P.; Lejczak, B. In Aminophosphonic and Aminophosphinic Acids: Chemistry and Biological Activity; Kukhar, V. P., Hudson, H. R., Eds.; John Wiley & Sons: Chichester, UK, 2000; pp 407–442.

Статті в журналах:

 1. Gerus, I. I.; Balabon, O. A.; Pazenok, S. V.; Lui, N.; Kondratov, I. S.; Tarasenko, K. V.; Shaitanova, E. N.; Ivasyshyn, V. E.; Kukhar, V. P. Synthesis and Properties of Polyfunctional Cyclic β-Alkoxy-α,β- Unsaturated Ketones Based on 4-Methylene-1,3-dioxolanes. Eur. J. Org. Chem. 2018, 2018, 3853–3861.
 2. Kondratyuk, K. M.; Lukashuk, O. I.; Golovchenko, A. V.; Komarov, I. V.; Brovarets, V. S.; Kukhar, V. P. Synthesis of 5-amino-2-aminoalkyl-1,3-oxazol-4-ylphosphonic acid derivatives and their use in the preparation of phosphorylated peptidomimetics. Tetrahedron 2013, 69, 6251–6261.
 3. Radchenko, I. V; Kostyuchenko, N. V; Naidenova, I. Yu; Batrak, G. N; Poda, G. I; Mogilevich, S. E; Kibirev, V. K; Luik, A. I. Similarity of the effects of tosyl-L-arginine methyl ester, atropine, caffeine and antitumour alkylating agent on some biological functions of thrombin and platelet 2-lipoxygenase. Ukr. Biokhim. Zh. (1978) 1993, 65, 37–40 (in Ukr.).

Автореферати і дисертації:

 1. Grygorenko, О. О. Extended abstract of PhD dissertation (Chemistry), Kyiv, 1998. (in Ukr.)
 2. Thompson, A. Ph.D. Dissertation, Clemson University, 2007.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Kukhar, V. P.; Kondratov, I. S.; Gerus, I. I. A New Synthesis of Fluorocontaining Mevalonic and Mevaldinic Acids, 18th International Symposium on Fluorine Chemistry, Bremen, Germany, 2006, 204.

Патенти/СhemAbstr:

 1. US Patent No 7375249 B2. Process for the synthesis of enantiomeric indanylamine derivatives / Boulton, L. T.; Lennon, I. C; Bahar, E. Patent appl. No 11/358995 21.02.2006. Publ. 20.05.2008.

Інтернет-посилання (веб-сайти, бази даних, тощо):

Подяка та/або Дані про фінансову підтримку
Автори надають короткі відомості про державне та/чи іноземне фінансування наукового проекту, а також особисті подяки за консультації та інтерпретацію результатів.

Повідомлення про наявність чи відсутність конфліктів інтересів
Бажано повідомити про відсутність конфліктів інтересів або заявити про їх наявність, особливо якщо це стосується результатів дослідження, їх інтерпретації та висновків рецензентів.

Повідомлення про особистий внесок авторів
За наявності в статті понад чотирьох авторів, слід надати короткі відомості про особистий внесок кожного автора.

 
Рецензування статті

РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТТІ

У супровідному листі автори вказують імена та робочі е-мейли від трьох до п’яти вчених, що працюють у схожій тематиці й можуть адекватно оцінити якість роботи, описаної в статті. Бажано, щоб рецензенти не мали спільних публікацій з жодним із авторів статті за останні п’ять років. У випадку потреби автори можуть вказати до двох вчених, кому вони просили б не надсилати статтю на рецензування.
Правильно оформлені статті редактор розглядає на відповідність тематиці впродовж тижня. Після цього їх надсилають двом рецензентам. (Авторам надсилають е-мейлом підтвердження та номер манускрипту в системі редакції, який необхідно буде вказувати в листуванні щодо цієї статті).

Рецензенти мають три тижні на оцінювання наукової цінності та технічної якості статті. Далі на підставі їхніх рецензій редактор приймає одне з таких рішень:

 • Прийняти статтю в наявній формі.

Автори матимуть змогу надіслати покращені версії графічних зображень та виправити дрібні граматичні та стилістичні помилки. Електронна версія статті вийде друком упродовж місяця.

 • Запропонувати авторам внести незначні правки
  (minor revision).

Автори матимуть місяць, щоб відповісти на критику рецензентів, додати експерименти чи графіки в статтю й надіслати оновлену версію в редакцію. Якщо редактор вважатиме, що автори достатньою мірою усунули недоліки, зазначені рецензентами у звіті про статтю – її приймають до друку.

 • Запропонувати авторам зробити принципові правки (major revision).

Авторам буде надано два місяці на усунення недоліків та виконання додаткових експериментів. Після цього покращена версія статті буде надіслана рецензентам на повторне оцінювання (два тижні).

 • Відмовити в друці.

ВИДАВНИЧА ЕТИКА

Редакційна колегія The Ukrainica Bioorganica Acta (UBA) у своїй діяльності підтримує політику видавництва Elsevier (Publishing Ethics), спрямовану на дотримання принципів видавничої етики та керується положеннями з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE). Дотримання правил етики наукових публікацій всіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання перед світовою науковою спільнотою, унеможливлює неправомірне використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. Рекомендації, розроблені у видавництві Elsevier, засновані на чинній політиці видавництва і є однією зі складових рецензування статей UBA.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

The Ukrainica Bioorganica Acta – журнал відкритого доступу. Це означає, що весь його зміст вільно доступний для всіх користувачів Інтернету, які можуть його читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати та робити посилання на нові тексти статей чи використовувати їх з будь-якою іншою законною метою без попереднього дозволу видавця чи автора. (Цитата з Будапештської ініціативи відкритого доступу «The original BOAI declaration. Budapest Open»).

Редакція UBА дозволяє використовувати свій контент, який ліцензується CC BY. Ця ліцензія дозволяє поширювати й використовувати статті, за умови зазначення авторства і посилань на джерела публікації.

ЗАВАНТАЖИТИ «ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ» у форматі PDF


Список абревіатур:

• Ас (ацетил)
• Асуl (ацил)
• 1- або 2-Аd (1- або 2-адамантил)
• Аlk (алкіл)
• Аll (аліл)
• Аr (арил)
• Вn (бензил)
• Вu (бутил)
i-Вu (ізо-бутил)
s-Вu (втор-бутил)
t-Вu (трет-бутил)
• Boc (трет-бутоксикарбоніл)
• Bz (бензоїл)
• Сbz (Z) (бензоїлоксикарбоніл)
• Су (циклогексил)
• Еt (етил)
• Нlg (галоген)

• Нt (гетерил)
• Ме (метил)
• Меs (мезитил, 2,4,6-триметилфеніл)
• Мs (мезил, метил-сульфоніл)
• Рh (феніл)
• Рг (пропіл)
i-Рr (ізо-пропіл)
• Тf (трифторометилсульфоніл)
• Тr (тритил, трифенілметил)

АIВN (2,2'-азобісізобутиронітрил)
• ВINАР [2,2'біс(дифенілфосфіно)-1,1'-бінафтил]
• CDI (карбоніл діімідазол)
• DАВСО (1,4-діазабіцикло-[2.2.2]-oктан)
• DBU (1,8-діазабіцикло-[5.4,0]-ундец-1-ен)
• DСС (1,3-дициклогексилкарбодіімід)
• DDQ (2,3-дихлор-5,б-диціано-1,4-бензохінон)
• DЕАD (діетилазодикарбоксилат)
• DMA (диметилацетамід)
• DME (1,2-диметоксіетан)
• DMF (N,N-диметилформамід)
• DMSO (диметилсульфоксид)
• EDTA (Етилендіамінтетраоцтова кислота)
• dppf [1,1'-біс(дифенілфосфіно)фероцен]
• Fс (фероцен)
• HMPTA (гексаметанол, гексаметилфосфотриамід)
• LDА (діізопропіламід літію)
m-CPBA (мета-хлорнадбензойна кислота)
• NВS (N-бромсукцинімід)

• ТСNЕ (тетраціанетилен)
• ТСNQ (тетраціанохінодиметан)
• TEA (триетиламін)
• ТHF (тетрагідрофуран)
• ТFА (трифторацетатна кислота)
• ТFАА (трифторацетатний ангідрид)
• Ру (піридин)

 

 
Головна сторінка