Aнглійською Українською
Нові надходження Архів Редколегія Пам'ятка для авторів Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
 

Як подавати рукопис

Статті надсилаються на 3,5» дискеті (файли обов'язково мають супроводжуватися роздруківкою, що ідентична електронній версії, пронумерованою з першої до останньої сторінки і підписаною всіма авторами роботи) на адресу редакції:

Ukrainica Bioorganica Acta
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150
Київ, 03143, Україна

або в скриньку електронної пошти: bioorganica@ukr.net


Рукопис обсягом не більше 12 сторінок тексту (для оглядових статей – не більше 22, короткого повідомлення – 5), враховуючи таблиці, ілюстрації та перелік літератури, подається українською або англійською мовою. Стаття обов'язково повинна містити резюме (8-10 рядків) і ключові слова (не більше 5) англійською та українською мовами.

Окремо надсилається авторська довідка, у якій зазначаються: 1) індекс УДК; 2) назва статті, 3) ініціали і прізвища авторів, поштові адреси установ, у яких вони працюють, 4) адреса електронної пошти, номери телефону й факсу автора, відповідального за листування; 5) прізвища й електронні адреси 2-5 можливих об'єктивних рецензентів.

 
Формат

Текст рукопису подається в текстовому редакторі Word, розмір паперу А4, книжкова орієнтація, розмір верхнього, нижнього і лівого полів – 2 см, правого – 1 см. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Орієнтовна структура статті:

1. Вступ, у якому проблема ставиться у загальному вигляді, зазначається її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналізуються останні дослідження і публікації, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спираються автори, виділяються невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, а також формулюються цілі статті (ставляться завдання).

2. Матеріали і методи, результати і обговорення, де викладається основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

3. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Перелік літератури складається в порядку цитування. У ньому необхідно подати такі відомості: прізвища й ініціали всіх авторів в оригінальній транскрипції, назву статті з журналу або книги, назву журналу або книги і далі: 1) для періодичних видань – рік видання, том, номер періодичного видання, номери першої й останньої сторінок; 2) для неперіодичних – місце видання, назву видавництва, рік видання, кількість сторінок. У тексті статті посилання на літературу потрібно позначати порядковою цифрою у квадратних дужках.

Таблиці
повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки до таблиць друкуються під таблицями через один інтервал. У формулах та цифровому матеріалі необхідно чітко позначати показники ступеня та підрядкові індекси, малі та великі літери. Ілюстрації (у кількості не більше шести) можуть бути чорно-білими або кольоровими. Фотографії повинні бути чіткими, розміром не більше 10х10 см. Під кожною ілюстрацією повинен бути підпис. У тексті статті повинні бути посилання на таблиці та ілюстраційний матеріал.

 
Листування та авторські права

Стаття супроводжується офіційним направленням установи, де працюють автори, і публікується лише після укладання «Угоди про публікацію», яка забезпечує перехід прав на публікацію від авторів до журналу.

Редакція
віддає рукопис на зовнішнє рецензування, після чого приймає остаточне рішення про можливість опублікування матеріалу. Негативне рішення щодо публікації статті повідомляється авторам. Стаття може бути повернута на доопрацювання.
Редакція лишає за собою право скорочувати і виправляти тексти статті, а також вносити зміни в назву. За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування відповідальні автори.

 
Головна сторінка