Aнглійською Українською
Нові надходження Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
 
2012 Том Х № 1

 

Нові похідні 3-(3,5-діоксо-1,2,4,5-тетрагідро-1,2,4-триазин-6-іл) пропанкарбонової кислоти: синтез та антифунгальна активність

В.Г. Костіна1, І.В. Алексєєва1, Н.А. Лисенко1, С.М. Григор’єва2,
Д.П. Єгоров2, С.Л. Рибалко2, А.Д. Швед1

1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Акад. Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

2 Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
імені Л.В. Громашевського Академії медичних наук України»
вул. Амосова, 4, Київ, 03038, Україна

Резюме. Синтезовано серію нових арил- і піридиніламідів 3-(3,5-діоксо-1,2,4,5-тетрагідро-1,2,4-триазин-6-іл)-пропанкарбонової кислоти (ПКК). Конденсацією ПКК у присутності поліфосфорної кислоти з відповідними о-аміно-, o-меркапто- й o-гідроксіанілінами одержано низку гібридних сполук — 2-(3,5-діоксо-1,2,4,5-тетрагідро-1,2,4-триазин-6-іл)етил-бензімідазол, -тіазол, -оксазол. Для 10 ариламідів ПКК встановлено антифунгальну активність у межах концентрацій 25,0-12,5 мкг/мл. ПКК-ариламіди 7, 8 і 15 показали фунгіцидну дію на обох штамах Candida albicans при навантаженні інокуляту в 1х107 клітин/мл. Здобуті дані свідчaть про перспективність зазначених сполук для більш глибоких подальших досліджень.

Ключові слова: похідні 3-(3,5-діоксо-1,2,4,5-тетрагідро-1,2,4-триазин-6-іл)-пропанкарбонової кислоти, синтез, антифунгальна активність, Candida albicans.

Full-text in PDF Contact authors


Молекулярний комплекс тритерпенового глікозиду α-хедерину і цитрату силденафілу (віагри): ІЧ-Фур’є- та УФ-спектроскопічний аналіз і біологічна активність

Л.О. Яковішин, Д.Ю. Білаш, І.Р. Яровий

Севастопольський національний технічний університет
вул. Університетська, 33, Севастополь, 99053, Україна

Резюме. Описано утворення молекулярного комплексу тритерпенового глікозиду α-хедерину (3-О-α-L-рамнопіранозил-(12)-О-α-L-арабінопіранозиду хедерагеніну) із цитратом силденафілу (віагрою). Уперше комплексоутворення підтверджено методами ІЧ-Фур’є- та УФ-спектроскопії. Глікозид утворює комплекс з цитратом силденафілу складу 1:1. Міжмолекулярна взаємодія супроводжується гіперхромним ефектом. Вивчено іхтіотоксичну активність молекулярного комплексу проти Poecilia reticulata.

Ключові слова: тритерпенові глікозиди, a-хедерин, цитрат силденафілу, молекулярний комплекс, УФ-спектроскопія, ІЧ-Фур’є-спектроскопія, Poecilia reticulate, іхтіотоксичність.

Full-text in PDF Contact authors


С
интез і вивчення антиоксидантної активності 6- та 7-гідрокси-3-арилкумаринів

С.П. Бондаренко1, М.С. Фрасинюк2, В.П. Хиля3, Т.М. Пантелеймонова4, І.С. Безверха4

1 Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
вул. Мурманська, 1, Київ, 02094, Україна

3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна

4 ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
вул. Вишгородська, 67, Київ, 04114, Україна

Резюме. Синтезовано ряд заміщених 6- і 7-гідрокси-3-арилкумаринів та вивчено їх антиоксидантну активність в умовах in vitro. На основі даних біологічних досліджень відібрано сполуки, що є перспективними для подальшого розширеного вивчення їх як антиоксидантних засобів.

Ключові слова: 3-арилкумарин, антиоксидантна активність, твін-80, малоновий диальдегід, 2-тіобарбітурова кислота.

Full-text in PDF Contact authors


Ензиматичний метод визначення вмісту L-аргініну за використання рекомбінантної аргінази І людини

Н.Є. Стасюк1,2, Г.З. Гайда1, А.В. Гайда1, М.В. Гончар1, Є.П. Ковальчук2

1 Інститут біології клітини НАН України
вул. Драгоманова, 14/16, Львів, 79005, Україна

2 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Кирила і Мефодія, 6/8, Львів, 79005, Україна

Резюме. Розроблено ензиматично-спектрофотометричний метод визначення вмісту L-аргініну за використання аргінази І людини, виділеної з рекомбінантних дріжджів Hansenula polymorpha. Метод є селективним і простим у виконанні. Лінійність зберігається в межах 0,007-0,1 мМ L-аргініну в реакційній суміші, а його порогова чутливість – 0,005 мМ. Метод апробовано на реальних зразках комерційних фармацевтичних препаратів, що містять L-аргінін, показано високу кореляцію результатів у порівнянні з даними виробника, а також із референтним хімічним (R=0,998) та іншими методами.

Ключові слова: L-аргінін, аргіназа І, ензиматичний метод, діацетил-(2,3-бутандіон) монооксим.

Full-text in PDF Contact authors


Вибір дескрипторів для побудови кількісних залежностей «структура
– властивість» із використанням генетичного алгоритму і модифікованого методу повного перебору

В.В. Марков1, О.П. Бойченко2, Л.П. Логінова1

1 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

2 Відділ аналітичної біохімії, Фармацевтичний центр університету,
9713, Гронінген, Нідерланди

Резюме. У роботі на основі обраних молекулярних дескрипторів побудовано кількісні залежності «структура – константа розподілу органічних речовин у двофазних системах «хлороформ – газ», «хлороформ – вода» та «1-октанол – вода». Для пошуку дескрипторів використано методи повного перебору і генетичний алгоритм. Проведено оптимізацію параметрів алгоритмів, що дало змогу скоротити час розрахунків. Побудовано моделі з використанням і без використання групи дескрипторів молекулярні властивості, що розраховуються на основі емпіричних залежностей. Побудовані моделі описують експериментальні дані з коефіцієнтом кореляції не нижче 0,92 та мають високу прогностичну здатність.

Ключові слова: залежності «структура – властивість», розподіл, дескриптор, генетичний алгоритм.

Full-text in PDF Contact authors


Вплив ФАР на фізико-хімічні параметри фосфоліпідних моношарів як модель визначення проникності сполук через біологічні мембрани

О.М. Ляхов, В.В. Ковалішин, В.В. Прокопенко

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
вул. Мурманська, 1, Київ, 02094, Україна

Резюме. Вивчено вплив ФАР на фізико-хімічні параметри ленгмюрівських моношарових плівок із дистеароїлфосфатидилхоліну. Показано, що такі властивості можуть бути застосовані для прогнозування проникності препаратів через гематоенцефалічний бар’єр та шкіру. Кількісні значення фізико-хімічних параметрів взаємодії ФАР з моношаровими плівками можуть бути використані для побудови більш точних розрахункових моделей для визначення проникності сполук через мембрани.

Ключові слова: фосфоліпідні моношарові плівки, дистеароїлфосфатидилхолін, фізіологічно активні речовини, проникність, біологічні мембрани.

Full-text in PDF Contact authors


Інгібітори протеїнкінази FGFR1 із класу фенілгідразинів

А.А. Грищенко, В.Г. Бджола, А.О. Баланда, С.С. Лукашов, І.М. Фесун, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Резюме. Протеїнкіназа FGFR1 відіграє ключову роль у процесі пухлинної трансформації тканин та онковаскулогенезу. Інгібітори цієї кінази можуть використовуватись як протипухлинні засоби. У цій роботі досліджено інгібітори протеїнкінази FGFR1 із класу фенілгідразинів, знайденого в ході пошуку інгібіторів FGFR1 за допомогою віртуального скринінгу. Найбільш активним виявився 2-метокси-4-[(5-трифлуорметил-піридин-2-іл)-гідразонметил]-фенол із ІС50 2,5 мкМ. Визначено структурні особливості досліджених сполук, пов’язані з проявленням інгібіторної активності.

Ключові слова: протеїнкіназа FGFR1, фенілгідразини, докінг, інгібітор.

Full-text in PDF Contact authors


Коливальний спектр сангвінарину і його інтерпретація квантово-механічним методом функціоналу густини

Н.В. Башмакова1, С.Ю. Кутовий1, Р.О. Жураківський2, Р.С. Савчук1, В.В. Стрельчук3, Д.М. Говорун2,1

1 Київський нацiональний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна

2 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

3 Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
просп. Науки, 41, Київ, 03028, Україна

Резюме. За кімнатної температури отримано коливальні спектри (раманівський та інфрачервоного поглинання) мікрокристалічного хлориду сангвінарину. Методом функціоналу густини на рівні теорії DFT B3LYP/6-311++G(d,p) розраховано коливальні спектри імінної й алканоламінної форм сангвінарину. Інтерпретовано смуги коливань в області частот 600-1700 см-1. Спостережено добру кореляцію між експериментальними і розрахованими частотами коливань.

Ключові слова: сангвінарин, коливальні спектри, DFT, інтеркалятори ДНК.

Full-text in PDF Contact authors


Нові похідні 2-хінолінону: синтез і СК2-інгібіторна активність

А.Р. Синюгін1, М.О. Чеканов1, О.Ю. Нипорко2,1, О.В. Остринська1, С.М. Ярмолюк1

1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, Київ, 01601, Україна

Резюме. Проведено віртуальний скринінг згенерованої комбінаторної бібліотеки, що налічувала 7786 похідних 2-хінолінону. Уперше синтезовано й охарактеризовано 98 сполук цього класу як потенційних інгібіторів протеїнкінази СК2 людини. За даними біохімічного тестування встановлено, що жодна із синтезованих сполук не пригнічує активності СК2 менш ніж на 40 %. Методом молекулярного докінгу отримано комплекси похідних 2-хінолінону із СК2. Досліджено положення сполук в АТФ-зв’язувальній кишені ензиму та ключові взаємодії з її амінокислотними залишками. Отримані сполуки можуть бути рекомендовані для дослідження їх інгібувальної активності на інших ферментах.

Ключові слова: 2-хінолінон, інгібітор протеїнкінази СК2 людини, віртуальний скринінг, 2-хінолінон-3-іл карбонова кислота, 2-хінолон 6-оцтова кислота, комбінаторна бібліотека.

Full-text in PDF Contact authors


Синтез солянокислих солей похідних
2-піролідин-4-аніліно-6-ариламіно-1,3,5-триазину і дослідження їх активності щодо риновірусу штаму HGP на клітинах HELA OHIO-1

Ю.В. Ренькас, В.А. Сірий

ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України»
вул. Ежена Потьє, 14, Київ, 01000, Україна

Резюме. У статті описано методи синтезу солянокислих солей похідних 2-піролідин_4,6-ариламіно-1,3,5-триазину, наведено дані про їх противірусні властивості. Фармакологічні дослідження in vitro, проведені в рамках скринінгової програми Національного інституту здоров’я США, показали, що ці сполуки мають деяку активність проти риновірусу штаму HGP на лініях клітин HELA OHIO-1. Отримані результати випробувань активності свідчать про перспективність подальшого пошуку противірусних засобів у ряду солянокислих солей похідних 2-піролідин-4-аніліно-6-ариламіно-1,3,5-триазину.

Ключові слова: 1,3,5-триазин, 2-піролідин-4-аніліно-6-ариламіно-1,3,5-триазин, риновірус штаму HGP, клітини HELA OHIO-1.

Full-text in PDF Contact authors
Головна сторінка