Aнглійською Українською
Нові надходження Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
2014 Том 12 № 1


Замкнута множина Н-зв’язаних гетероасоціатів m
1Cyt·m1Thy: квантово-механічне дослідження

А.М. Глушенков1, Д.М. Говорун1,2

1 Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
просп. Академіка Глушкова, 2, корп. 5, Київ, 03022, Україна

2 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Резюме. На рівні квантово-механічної теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумному наближенні вперше показано, що повне сімейство гетероасоціатів m1Cyt·m1Thy, які стабілізуються специфічними міжмолекулярними контактами, нараховує 51 структуру в діапазоні відносних енергій Гіббса  0÷45,86 ккал/моль за нормальних умов. Глобальному мінімуму енергії відповідає T-подібний асоціат із двома міжмолекулярними H-зв’язками N4H...O4, C1H...O2 і двома ван-дер-Ваальсовими контактами C4...N3, N1...O2. Показано, що коротка Вотсон-Криківська пара m1Cyt·m1Thy, яка відповідає за виникнення трансверсії, має відносну енергію Гіббса 0,82 ккал/моль. Детально проаналізовано основні фізико-хімічні властивості міжмолекулярних, особливо слабких, H-зв’язків CH...O/N.

Ключові слова: нуклеотидна основа, пари нуклеотидних основ, неканонічні пари нуклеотидних основ, гетероасоціат, цитозин, 1-метилцитозин, тимін, 1-метилтимін.

Full-text in PDF  


Синтез та антимікробна активність водонерозчинних іонних рідин з катіоном 1-алкіл-3-метилімідазолію

Д.М. Година, Л.О. Метелиця, В.І. Пархоменко, С.П. Рогальський

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
вул. Мурманська, 1, Київ, 02094, Україна

Резюме. Синтезовано водонерозчинні іонні рідини, які містять катіони 1-алкіл-3-метилімідазолію з довжиною алкільного радикала С6, С8, С12 і С16 та аніон тетрафтороборат. Досліджено антимікробну активність отриманих сполук проти тест-культур Staphylococcus aureus (ATCC-25923), Escherichia coli (ATCC-25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC-27853), Candida albicans (M 885 ATCC 10231) і клінічних ізолятів Candida albicans, Candida glabrata та Candida krusei. Встановлено, що в концентрації 1,0 % найвищу активність проти бактерій і грибів проявляє 1-додецил-3-метилімідазолій тетрафтороборат, у той час як сіль з катіоном 1-гексил-3-метилімідазолію не виявила антимікробної активності. Селективну антифунгальну активність проявила іонна рідина з катіоном 3-метил-1-октилімідазолію.

Ключові слова: іонні рідини, 1-алкіл-3-метилімідазолій тетрафтороборат, біоциди, антимікробна активність. 

Full-text in PDF  


Похідні тетразоло[1,5-c]хіназолінів як нові інгібітори протеїнкінази СК2

С.А. Старосила
1, М.В. Протопопов1, О.Ю. Воскобойнік3, І.С. Носуленко3, Л.М. Антипенко3, О.М. Антипенко3, І.М. Фесун2, С.І. Коваленко3, С.М. Ярмолюк2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, Київ, 01033, Україна

2 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

3 Запорізький державний медичний університет
пр. Маяковського, 26, Запоріжжя, 69035, Україна

Резюме. Шляхом віртуального скринінгу і біохімічних тестів in vitro проведено пошук нових інгібіторів СК2. Виявлено 2 сполуки, які інгібують протеїнкіназу в мікромолярному діапазоні концентрацій. Найбільш активна сполука N-(6-метоксибензо[d]тіазол-2-іл)-2-(тетразоло[1,5-c]хіназолін-5-ілтіо)ацетамід мала ІС50=4,9 мкМ. Вивчено механізм зв’язування досліджуваних сполук з активним центром СК2.

Ключові слова: протеїнкіназа CK2, рецепторно-орієнтований докінг, інгібітор.

Full-text in PDF  


Синтез 8-гідроксиметил- та 8-алкоксиметилпохідних 7-гідроксиізофлавонів

Г.П. Мруг1, М.С. Фрасинюк1, В.П. Хиля2

1 Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України
вул. Мурманська, 1, Київ, 02094, Україна

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, Київ, 01033, Україна

Резюме. Взаємодією основ Манніха природних 7-гідроксиізофлавонів з оцтовим ангідридом синтезовано 7-ацетокси-8-ацетоксиметилізофлавони. Алкоголізом синтезованих диацетоксипохідних ізофлавонів було отримано 8-алкоксиметил-7-гідроксипохідні ізофлавонів усупереч очікуваним 7-гідрокси-8-гідроксиметилізофлавонам. Останні сполуки синтезували гідролізом диацетоксипохідних у середовищі діоксан–вода в присутності мінеральної кислоти.

Ключові слова: ізофлавон, основа Манніха, дезацилювання, 7-гідрокси-8-гідроксиметилізофлавон.

Full-text in PDF  


Молекулярна логіка спонтанного точкового мутагенезу:
варіація на тему…

О.О. Броварець1,2, Д.М. Говорун1,2

1 Відділ молекулярної та квантової біофізики, Інститут молекулярної біології і генетики, Національна академія наук України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

2 Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики, Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
пр-т Академіка Глушкова, 2г, Київ, 03022, Українa

Резюме. Уперше сформульовано низку базових фізико-хімічних принципів, які визначають мікроструктурну природу зародження спонтанних точкових помилок включення і реплікації при біосинтезі ДНК. Автори наполягають на тому, що ці принципи без будь-яких обмежень можуть бути поширені на процеси, що детермінують точність синтезу білка. Окреслено перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: спонтанний точковий мутагенез, реплікація ДНК, помилки включення, помилки реплікації, синтез білка.

Full-text in PDF  


Дослідження хімічного складу ефірних олiй видів роду Cupressus L. в умовах Південного узбережжя Криму

Н.Ю. Марчук

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр Національної академії аграрних наук України
Нікіта, Ялта, АР Крим, 98648

Резюме. Досліджено якісний склад і кількісний вміст ефірних олій із гілок 10 видів Cupressus L., які зростають на Південному узбережжі Криму. Гілки Cupressus arizonica Green можуть бути рекомендовані як потенційна сировина для виробництва високоякісних ефірних олій.

Ключові слова: Cupressus L., ефірна олія, терпеноїди.

Full-text in PDF  


Синтез 4-аміно-3,4-дигідро-1-бензоксепін-5(2Н)-онів

О.В. Боровиков, С.С. Лукашов, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Резюме. Розроблено ефективний метод синтезу 4-аміно-3,4-дигідро-1-бензоксепін-5(2Н)-онів. Похідні   4-аміно-3,4-дигідро-1-бензоксепін-5(2Н)-ону одержано шляхом реакції оксимів 3,4-дигідро-1-бензоксепін-5(2Н)-онів із бензенcульфохлоридом в умовах перегрупування Небера.

Ключові слова: 4-аміно-3,4-дигідро-1-бензоксепін-5(2Н)-они, 3,4-дигідро-2Н-1,6-бензоксазоцин-5(6Н)-он, O-(фенілсульфоніл)-оксими 3,4-дигідро-1-бензоксепін-5(2Н)-ону.

Full-text in PDF  

 Full-text in PDF  

 

 

Full-text in PDF  


 

 

Full-text in PDF  


 

 

Full-text in PDF  
Головна сторінка