Aнглійською Українською
Нові надходження Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
2014 Том 12 № 2


Амінометилювання ізофлавонів за участю циклічних аміноспиртів

Г.П. Мруг1, М.С. Фрасинюк1, С.П. Бондаренко2, В.С. Броварець1, В.П. Хиля2

1 Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України
вул. Мурманська, 1, Київ, 02094, Україна

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, Київ, 01033, Україна

Резюме. Амінометилюванням природних ізофлавонів формононетину, 2-метилформононетину, кладрину, 7-гідрокси-2-метил-3-фенілхромону та 2-метилпохідної кладрину з використанням (S)-пролінолу, транс-4-гідрокси-L-проліну, 3-гідроксипіперидину синтезовано аналоги хромонових алкалоїдів.

Ключові слова: ізофлавон, реакція Манніха, (S)-пролінол, транс-4-гідрокси-L-пролін, 3-гідроксипіперидин.

Full-text in PDF  


Cинтез і біологічна активність нових похідних 6-бромо-2-метил-4-сульфанілхінолінів

О.О. Бражко, Л.О. Омельянчик, І.Б. Лабенська, М.П. Завгородній

Запорізький національний університет
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69600, Україна

Резюме. Проведено відбір потенційних біоактивних молекул серед 6-бромо-2-метил-4-сульфанілхінолінів за допомогою віртуального скринінгу (PASS-прогноз) і синтезовано найбільш перспективні сполуки. Вивчено їх токсичність, антимікробну, антиоксидантну та діуретичну дію. Вони проявили себе як малотоксичні або помірно токсичні біологічно активні речовини. Результати проведених експериментів указують на перспективність поглибленого вивчення 6-бромозаміщених S-похідних 4-меркаптохінолінів як потенційних антиоксидантів.

Ключові слова:
4-сульфанілпохідні хіноліну, меркаптокарбонові кислоти, PASS-прогноз, токсичність, антиоксидантна активність.

Full-text in PDF  


Квантово-хімічний аналіз усіх можливих пар основ ДНК m
9Ade·m9Ade у рідкісній таутомерній формі

Д.П. Плоднік1, І.С. Войтешенко1,2, Д.М. Говорун1,2

1 Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
просп. Академіка Глушкова, 4г, Київ, 03022, Україна

2 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Резюме. Методами квантової хімії на рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) уперше отримано повне сімейство пар основ ДНК m9Ade·m9Ade в рідкісній таутомерній формі, асоційованих міжмолекулярними Н-зв’язками. Уперше встановлено, що пара 1, яка є інтермедіатом утворення пари Топала-Фреско 2 в активному центрі високоточної ДНК-полімерази, є енергетично найвигіднішою структурою. При цьому відносна енергія пари 2 становить 0,47 ккал/моль за нормальних умов.

Ключові слова: аденін, пари основ ДНК, водневі зв’язки, рідкісні таутомери, квантова хімія.

Full-text in PDF  


Застосування відношення РНК/ДНК для експрес-оцінки видоспецифічних відмінностей у генетично детермінованій відповіді пшениці і жита на дію хімічного чинника

О.І. Мартиненко1, Т.К. Кириленко1, А.В. Степанюгін1, Д.П. Плоднік2, Д.М. Говорун1,2

1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

2 Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
просп. Академіка Глушкова, 2, корп. 5, Київ, 03022, Україна

Резюме. У роботі досліджено особливості відповіді рослин пшениці і жита на одноразову дію хімічного чинника (препарату «Метисазон») на рівні реакції генома, виміряної за величиною співвідношення РНК/ДНК, та швидкості росту. Регресійним аналізом залежності між зазначеними показниками виявлено видоспецифічну кореляцію між ними. Також встановлено, що під впливом хімічного чинника у різних видів досліджуваних злаків відбуваються зміни в характері й силі кореляційного зв’язку, які різняться між собою та можуть свідчити про різну чутливість пшениці і жита до дії метисазону. Автори пропонують використовувати величину РНК/ДНК для кількісної експрес-оцінки ступеня впливу екзогенних хімічних чинників на рослинні організми.

Ключові слова: співвідношення РНК/ДНК, активність рослинного генома, стрес-відповідь рослин, хімічні чинники, пшениця, жито.

Full-text in PDF  


Cинтез і гемолітичні властивості похідних 4,4’-дигідроксибіфенілу

С.О. Заноза1, Г.В. Мальцев1, Т.І. Бикова2, С.А. Ляхов1, М.Ю. Зубрицький3, С.А. Андронаті1,2

1 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
Люстдорфська дорога, 86, Одеса, 65080, Україна

2 Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65025, Україна

3 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
вул. Р. Люксембург, 70, Донецьк, 83114, Україна

Резюме. Алкілуванням дигідроксибіфенілу α,ω-дигалогеноалканами з довжиною вуглеводневого ланцюга від 2 до 6 метиленових ланок із подальшим амінуванням отриманих 4,4’-біс-(ω-галогеналкокси)біфенілів первинними та вторинними амінами синтезовано низку 4,4’-біс-(ω-аміноалкокси)біфенілів. Структуру синтезованих сполук підтверджено сукупністю спектральних методів. На еритроцитах здорових донорів 0(І)+ вивчено гемолітичні властивості синтезованих сполук. Встановлено, що структура термінальної аміногрупи не робить значного внеску в гемолітичні властивості сполук. Натомість збільшення довжини вуглеводневого ланцюга на більш ніж чотири метиленові ланки веде до значного підсилення гемолітичної дії.

Ключові слова: діаміноалкоксибіфеніли, діаміноалкоксифлуоренони, гемоліз еритроцитів, цитотоксичність.

Full-text in PDF  


Синтез 1-алкіл-, 1-арил-2-бензімідазолонів та амідів 2-оксобензімідазол-5-карбонової кислоти

В.М. Наумчук, С.С. Лукашов, О.В. Остринська, І.П. Борисенко, І.М. Фесун, Л.В. Плетньова, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Резюме. Синтезовано низку похідних 1-алкіл-, 1-арил-3-бензімідазол-2-ону та амідів 1-алкіл-, 1-арил-2-оксобензімідазол-5-карбонової кислоти з метою пошуку нових інгібіторів протеїнкінази СК2.

Ключові слова: 1,3-бензімідазол-2-он, 1-алкіл-2-бензімідазолони, 1-арил-2-бензімідазолони, протеїнкіназа СК2.

Full-text in PDF  


Розробка інгібіторів протеїнкінази СК2 за допомогою фармакофорного моделювання

С.А. Старосила, Г.П. Волинець, М.В. Протопопов, В.Г. Бджола, С.В. Дзядевич, О.В. Боровиков, В.І. Матюшок, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Резюме. Протеїнкіназа СК2 – це убіквістична, висококонсервативна серин;треонінова кіназа, що бере участь у регуляції росту, проліферації, загибелі клітин і підтриманні їх життєздатності. Підвищена експресія та активність СК2 пов’язані з розвитком різних видів раку, запальних хвороб і вірусних інфекцій. Таким чином, розробка високоефективних інгібіторів СК2 є важливим завданням сучасної медичної хімії. Нами було розроблено рецепторно-орієнтовану фармакофорну модель інгібіторів СК2 та проведено фармакофорний скринінг, у результаті якого знайдено один новий ефективний клас інгібіторів СК2 – (5Z)-2-(феніламіно)-5-(фенілметиліден)-4,5-дигідро-1,3-тіазол-4-они.

Ключові слова: протеїнкіназа СК2, фармакофорна модель, інгібітор.

Full-text in PDF  

Науковий процес

Єльська Г.В., Міщук Я.Р. Зміцнення співпраці в галузі молекулярної біомедицини між ЄС та Україною: досвід COMBIOM.

Full-text in PDF  

Національна школа біоорганічної хімії

Українець Ігор Васильович

Full-text in PDF  

Національна школа біоорганічної хімії

Коваленко Сергій Іванович

Full-text in PDF  

Навчальна книга

Підручник «Органічна хімія»

Full-text in PDF  
Головна сторінка