Aнглійською Українською
Нові надходження Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
2016 Том 14 № 1


Синтез і біологічна оцінка нових похідних трициклічних гетероароматичних карбоксамідівяк потенційних інгібіторів топоізомерази І

В.Г. Костіна, І.В. Алексєєва, Н.А. Лисенко, В.В. Негруцька, І.Я. Дубей

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Акад. Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Резюме. Синтезовано й досліджено in vitro серію нових N-функціоналізованих амідних похідних феназин-1- та акридон-4-карбонової кислот як потенційних інгібіторів топоізомерази І. Їхні трициклічні гетероароматичні ядра з інтеркаляційними властивостями містять карбоксамідні функції, модифіковані піридильними та N,N-диметиламіногрупами, приєднаними через короткі лінкери. Ці основні замісники здатні протонуватись у воді й, таким чином, можуть забезпечити додаткові взаємодії при зв’язуванні лігандів з ДНК і/або топоізомеразним комплексом із метою підвищення інгібувальної активності сполук. Встановлено, що піридил-модифіковані похідні обох гетероциклів інгібують топоізомеразу in vitro в концентрації 100 мкМ, на відміну від немодифікованих карбоксамідів, неактивних щодо фермента.

Ключові слова: топоізомераза І, інгібітори, акридон, феназин, карбоксаміди.

Full-text in PDF  


Розробка алгоритму оптимізації фармакофорних моделей і рескорингу результатів фармакофорного скринінгу

С.А. Старосила, Г.П. Волинець, М.В. Протопопов, В.Г. Бджола, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Резюме. Фармакофорне моделювання – сучасний ефективний підхід, що широко використовується в розробці лікарських препаратів. Цей метод має такі недоліки: 1) фармакофорні моделі часто є неселективними для структурно подібних сполук, які належать до одного хімічного класу, але мають різну активність; 2) під час фармакофорного скринінгу багато неактивних сполук потрапляють у топ результатів. Нами розроблено новий алгоритм оптимізації фармакофорних моделей та рескорингу результатів фармакофорного скринінгу. Перевагою цього алгоритму є поєднання оптимізації радіусів фармакофорних точок моделі і використання концепції вагів фармокофорних точок та молекулярних дескрипторів. Алгоритм перевірено на фармакофорних моделях інгібіторів FGFR1 і СК2. Оптимізація моделі інгібіторів FGFR1 за допомогою алгоритму дала змогу збільшити кількість знаходження активних сполук при скринінгу валідаційної вибірки з 21 до 43 і покращити відсоток правильно знайдених активних сполук із 38 до 60 %. Оптимізація моделі інгібіторів СК2 дала змогу збільшити кількість знаходження активних сполук при скринінгу валідаційної вибірки з 12 до 39 і покращити відсоток правильно знайдених активних сполук з 58 до 74 %.

Ключові слова: фармакофорна модель, фармакофорний скринінг, інгібітор, протеїнкіназа FGFR1, протеїнкіназа СК2, алгоритм оптимізації.

Full-text in PDF  


Хімічна оптимізація амідів 3-карбоксихіноліну як інгібіторів протеїнкінази СК2

О.В. Остринська, А.Р. Синюгін, М.О. Чеканов, М.В. Протопопов, О.П. Кухаренко, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Резюме. Робота присвячена хімічній оптимізації похідних 2-хінолінону як перспективних інгібіторів протеїнкінази СК2. Запропоновано структури і синтезовано 15 нових сполук. Для найактивнішої сполуки (інгібітор 7a, ІС50=2,3 мкМ) отримано й досліджено комплекс з АТФ-акцепторним сайтом СК2 методом молекулярного моделювання.

Ключові слова: інгібітори СК2, 2-хінолінон, аміди 3-карбоксихіноліну.

Full-text in PDF  


Ацетилхолін: що відбувається при його взаємодії з відновлюючими агентами?

Б.О. Курчій

ІЕК, вул. Гагаріна, 9, м. Ірпінь, Київська обл., Україна

Резюме. Тваринні організми продукують ацетилхолін, який є основним нейромедіатором парасимпатичної нервової системи, а також нейромедіатором між нервами і м’язами. У статті описано можливий механізм трансформації ацетилхоліну in vivo у вільнорадикальний стан у реакції з відновлюючими агентами та його дії по механізму ланцюгових вільнорадикальних реакцій.

Ключові слова: ацетилхолін, вільні радикали, відновлювачі, NADH, NADPH.

Full-text in PDF  


Дослідження антипроліферативної активності інгібіторів протеїнкінази FGFR1 класу 5-аміно-4-(1Н-бензоімідазол-2-іл)-феніл-1,2-дигідропірол-3-ону

С.С. Тарнавський, Г.П. Волинець, О.Б. Горбатюк, В.Г. Бджола, Т.П. Рубан, Л.Л. Лукаш, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

Резюме. Досліджено 3 інгібітори протеїнкінази FGFR1 серед похідних 5-аміно-4-(1Н-бензоімідазол-2-іл)-феніл-1,2-дигідропірол-3-ону на антипроліферативну активність щодо клітинної лінії гострої мієлоїдної лейкемії KG1. Серед них знайдено сполуку – 5-аміно-1-(3-хлорофеніл)-4-(6-метил-1H-бензоімідазол-2-іл)-1,2-дигідро-3H-пірол-3-oн, яка має антипроліферативну активність щодо клітинної лінії KG1 зі значенням ІС50=2 µM та не є цитотоксичною щодо умовно нормальних клітин НЕК293.

Ключові слова: FGFR1, інгібітор, протиракова активність.

Full-text in PDF  Full-text in PDF  


Full-text in PDF  


Full-text in PDF  
Головна сторінка