Aнглійською Українською
Нові надходження Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
 
2005 Том II №1

 

Дизайн флуоресцентних зондів на основі
3-гідроксихромонів та їх аналогів

В. Г. Пивоваренко


Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, Київ, 01033, Україна

Резюме: Розглянуто аспекти дизайну мультиканальних флуоресцентних зондів для дослідження фізичних параметрів гомогенних і гетерогенних рідинних середовищ. Зроблено огляд літератури з дизайну, синтезу, люмінесцентних і сенсорних властивостей в органічних розчинниках, міцелах і ліпосомах мультиканальних зондів на основі 3-гідроксихромону, а також катіонних індикаторів на цій основі.

Ключові слова: флуоресцентні зонди, флуоресцентні сенсори, внутрішньомолекулярний фотоперенос протону, 3-гідроксихромони,
3-гідроксифлавони, флавоноли, дифлавоноли.


Full-text in PDF Contact authors

 

Побічні реакції онієвих конденсуючих реагентів ВОР та НВТU в синтезі полімерних носіїв на основі силікагелю

Л. В. Дубей, І. Я. Дубей

Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
вул. Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

Резюме: Онієві активуючі реагенти ВОР та НВТU було використано для елонгації полімерного лінкера шляхом конденсації карбоксильних та аміногруп. У модельних експериментах було вивчено побічні реакції, що супроводжують синтез лінкера в присутності ВОР та НВТU, та їх вплив на вихід реакції конденсації. Результати показали, що в реакційному середовищі ВОР стійкіший від НВТU за приблизно однакової ефективності в нормальних реакціях конденсації. НВТU, на відміну від ВОР, здатний реагувати з амінополімером. Рекомендовано уникати взаємодії НВТU з полімером перед додаванням кислотного компонента реакції. Коротка попередня активація амінокислоти онієвим реагентом підвищує вихід реакції конденсації.

Ключові слова: полімерні носії, конденсуючі реагенти, фосфонієві солі, уронієві солі, побічні реакції.

Full-text in PDF Contact authors

 

Аналіз спорідненості первинних
послідовностей рецептора CD4
та протеїнкіназ


Ю. Я. Кіт


Інститут біології клітини НАНУ
вул. Драгоманова, 14/16, Львів, 79005, Україна

Резюме: Встановлено, що рекомбінантному позаклітинному фрагменту рецептора CD4 притаманна протеїнкіназна активність. Структуру каталітичного домена CD4 досі ще не визначено. Метою роботи було виявлення амінокислотних послідовностей, здатних утворити протеїнкіназний домен CD4. За допомогою бібліотеки амінокислотних послідовностей протеїнкіназ (KinBase) та пошукової програми (Kinom Blast Server) проаналізовано рівні гомології рецептора CD4 та відомих протеїнкіназ. Встановлено, що найбільша спорідненість до протеїнкіназ властива послідовності, яка містить 150 амінокіслот та знаходиться в N-кінцевій частині молекули CD4 і входить до складу двох імуноглобулінових доменів. У складі послідовності виявлено сайт фосфорилювання протеїнкіназами С. Найвищий рівень гомології до цієї послідовності виявлено в родини Ca/кальмодулін-залежних протеїнкіназ, здатних фосфорилювати білки по серину й треоніну. Автор припускає, що виявлена послідовність бере участь у формуванні протеїнкіназного домена CD4.

Ключові слова: рецептор CD4, протеїнкінази, порівняльний аналіз.

Full-text in PDF Contact authors

 

Вплив тетрануклеотиду ЦГЦГ
на морські альговіруси

О. А. Степанова


Інститут біології південних морів
ім. О.О. Ковалевського НАНУ
пр. Нахімова, 2, Севастополь, 99011, Україна

Резюме: У водоймах присутня розчинна ДНК, на частку якої припадає 2–74 % клітинної і 20 % вірусної ДНК. Підвищення фону ультрафіолетового випромінювання в природі спричинює руйнування розчинної ДНК, розрив ланцюгів, денатурацію оліго- та полінуклеотидів. Експериментально встановлено, що контакт тетрануклеотиду ЦГЦГ із альговірусами призводить до зниження інфекційної активності останніх у 102–104 разів. Цей процес залежить від тривалості контакту вірусів із тетрануклеотидом. Можливо, результати подальших досліджень взаємодії вірусів та ДНК, а також олiгo- та полінуклеотидів можуть знайти широке практичне застосування в лікуванні й профілактиці вірусних інфекцій.

Ключові слова: тетрануклеотид ЦГЦГ, альговіруси, інфекційний титр.

Full-text in PDF Contact authors


Пошук інгібіторів протеїнкінази CK2
серед похідних 3-карбетокси-4-амінохіноліну


В. М. Сапелкін, А. Г. Голуб, О. Я. Яковенко,
В. Г. Бджола, С. М. Ярмолюк


Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

Резюме: З метою пошуку інгібіторів протеїнкінази CK2 було проведено віртуальний скринінг комбінаторної бібліотеки похідних 4-аміно-3-карбетоксихіноліну. In vitro тести 52 відібраних сполук дали змогу виявити серед них 6 активних з IC50 від 9 до 19 μМ. Найбільш активним інгібітором виявився 3,6-дикарбетокси-4-(4-ацетамідофеніламі-
но)хінолін 1.32 (IC50= 9 μМ). На основі аналізу одержаних з допомогою докінгу комплексів сполук із CK2 запропоновано модель зв'язування похідних 4-аміно-3-карбетоксихіноліну з цією протеїнкіназою та досліджено взаємозв'язок «структура–активність».

Ключові слова: інгібітори CK2, 4-аміно-3-карбетоксихіноліни, віртуальний скринінг.

Full-text in PDF Contact authors

Синтез 7-(3-діалкіламіно-2-гідроксипро-
покси)-3-арилоксихромонів

А. О. Приходько, С. П. Кобзєв1, С. М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

1Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка НАНУ
вул. Р. Люксембург, 70, Донецьк, 83114, Україна

Резюме: Реакцією алкілування 3-арилокси-7-гідроксихромонів епіхлоргідрином були одержані 7-епоксипохідні, подальша взаємодія яких із вторинними амінами вела до утворення похідних 3-діалкіламіно-2-гідроксипропану.

Ключові слова: 3-арилоксихромон, оксиранілметокси-, 3-діалкіламіно-2-гідроксипропан.

Full-text in PDF Contact authors
Головна сторінка