Aнглійською Українською
Нові надходження Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
 
2005 Том III №2


Вивчення мутагенної активності
флуоресцентних ДНК-чутливих
монометинціанінових та карбоціанінових
барвників у тесті Еймса


Б.П. Мацелюх, Д.Я. Мацелюх, В.Б. Ковальська
1,
К.Д. Волкова
1, Д.В. Криворотенко1, С.М. Ярмолюк1

Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАНУ
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна
1Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

Резюме: Ціанінові барвники широко використовуються як флуоресцентні зонди для візуалізації нуклеїнових кислот в електрофоретичних гелях. На жаль, деяким з таких барвників притаманна мутагенна та канцерогенна активність. У даній роботі досліджено мутагенну активність у тесті Еймса за використання штамів ТА98 і ТА100 Salmonella typhimurium та цитотоксичність чотирьох ціанінових барвників D-6, D-9, CPent V і CCyan 2-O, які, як засвідчили попередні дослідження, є чутливими флуоресцентними зондами для візуалізації ДНК у гелі. Найбільш чутливий серед досліджуваних сполук мезо-заміщений карбоціаніновий барвник CCyan 2-O був обраний для подальшого тестування його токсичної активності на лабораторних тваринах. Продемонстровано, що монометинціанінові барвники D-6 та D-9 є немутагенними, а карбоціанінам CCyan2-O та CPent-V притаманна слабка мутагенна активність. Карбоціанінові барвники CCyan2-O та CPent-V виявилися більш цитотоксичними проти клітин Salmonella штаму ТА98 у порівнянні з монометинціанінами D-6 і D-9. У дослідженнях гострої токсичності з'ясовано, що оральна середня летальна доза LD50 барвника CCyan2-O для мишей та щурів становила 53,0 та 56,5 мг/кг відповідно. Найнижча летальна доза LDLO для обох видів гризунів — 20 мг/кг.


Ключові слова: ціанінові барвники, мутагенність, гостра токсичність, LD50, тест Еймса.

Full-text in PDF Contact authorsО
держання високоочищених IgG, IgM та IgA людини, придатних для імунізації та імуноаналізу


І.В. Ніколаєнко, О.Ю. Галкін, Н.І. Грабченко,
М.Я. Співак
1

АТЗТ Науково-виробнича компанія «ДіаПрофМед»
вул. Світлицького, 35а, Київ, 04123, Україна
1Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАНУ
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Резюме: Відпрацьовано схеми виділення й очистки IgG, IgА та IgМ людини із використанням афінної та гель-хроматографії. Для контролю процесу виділення імуноглобулінів та перевірки їх чистоти використовували імунодифузію за Оухтерлоні та електрофорез у поліакриламідному гелі (ПААГ) із додецилсульфатом натрію (ДСН). Одержані препарати імуноглобулінів цілком придатні для імунізації тварин та застосування у різноманітних варіантах імуноаналізу.

Ключові слова: IgG, IgM та IgА людини, виділення та очистка імуноглобулінів, афінна хроматографія, гель-фільтрація, імунодифузія, електрофорез.

Full-text in PDF Contact authors


Вивчення токсичності ряду ціанінових
барвників, що застосовуються для детекції
нуклеїнових кислот та білків

Н.Н. Нізaмов, З.Ф. Ісмаїлов, Е.Н. Курталієв,
Ш.Н. Нізамов, Ф.У. Хайдарова, Г. Ходжаєв
1,
О.П. Кухаренко
2, А.О. Баланда2, С.М. Ярмолюк2

Самаркандський державний університет ім. А. Навої
Університетський бульвар, 15, Самарканд, 703004, Узбекистан
1Самаркандський сільськогосподарський інститут
вул. М. Улугбека, 77, Самарканд, 703004, Узбекистан
2Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна


Резюме: Проведено порівняльне дослідження потенційної токсичності відомих і новосинтезованих барвників, які застосовують для детекції білків та нуклеїнових кислот. Тестування проведено на інфузоріях Paramecium caudatum, клітинах міцелію гриба Rhizoctonia solani та E. coli. Виявлено токсичність речовин Родаміну С, Cyan-40, SIL, SBT та D-174. Показано найвищу чутливість Paramecium caudatum серед інших індикаторних організмів для тестувань токсичності барвників на біооб'єктах.

Ключові слова: флуоресцентні барвники, токсичність, Paramecium caudatum.

Full-text in PDF Contact authorsА
наліз вторинної структури цитокін-подібного С-кінцевого модуля тирозил-тРНК синтетази ссавців (Bos taurus) методами кругового дихроїзму та комп'ютерного моделювання


К.О. Одинець, О.І. Корнелюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна


Резюме: СOOH-кінцевий модуль цитоплазматичної тирозил-тРНК синтетази (TyrRS) ссавців є допоміжним тРНК-зв'язувальним доменом, який також виявляє цитокін-подібну активність в ізольованому стані після протеолітичного відщеплення від каталітичного кору ферменту. У роботі проведено порівняльний аналіз вторинної структури цього біфункціонального С-модуля з TyrRS Bos taurus за допомогою експериментальних і теоретичних методів. Експериментальне визначення вторинної структури здійснено методом аналізу спектрів кругового дихроїзму (КД) препаратів рекомбінантного С-модуля. Теоретичне передбачення проведено 1) з використанням програм визначення вторинної структури C-модуля, виходячи з його амінокислотної послідовності, та 2) алгоритмів виведення вторинної структури з атомних координат (DSSP, STRIDE та P-SEA) просторової моделі С-модуля, побудованої за гомологією до цитокіну EMAP II людини. Експериментальні дані КД для С-модуля підтверджують нативний стан білка YCD3k в отриманих препаратах.

Ключові слова: тирозил-тРНК синтетаза,
С-кінцевий модуль, передбачення вторинної структури білків, спектри кругового дихроїзму.

Full-text in PDF Contact authorsВ
заємодія 4'-метоксиізофлавон-7-О-β-D-глюкопіранозиду (ононіну) з азотистими бінуклеофілами


В.Г. Пивоваренко, Т.М. Ткачук

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна

Резюме: Рециклізацією 4'-метоксиізофлавон-7-О-b-D-глюкопіранозиду під дією азотистих бінуклеофілів (гідразину, гідроксиламіну, амідинів) синтезовано похідні ізоксазолу, піразолу та піримідину з 2-гідрокси-(4-β-D-глюкопіранозилокси)фенольним замісником. Структуру останніх доведено даними спектрів 1H-ЯМР та мас-спектрометрії.

Ключові слова: бінуклеофіли, ізоксазол, піразол, піримідин, глюкозид, ононін.

Full-text in PDF Contact authors


Синтез і просторова будова 4-(2-фенетил)-1,7-дитіа-4-азаспіро-[4,4]-нонан-3-он 7,7-діоксиду


П.В. Шайтанов, Ю.В. Безуглий, В.М. Харченко,
С.М. Лукашов, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

Резюме: Взаємодією 3-бром-2,3-дигідротіофен-1,1-діоксиду з N-(2-фенетил)-2-меркаптоацетамідом у присутності спиртового розчину KОН синтезовано
(4-(2-фенетил)-1,7-дитіа-4-азаспіро-[4,4]-нонан-3-он 7,7-діоксид) — похідне нової гетероциклічної системи 1,7-дитіа-4-азаспіро-[4,4]-нонану, будову якого доведено методом РСА.

Ключові слова: 1,7-дитіа-4-азаспіро-[4,4]-нонан,
4-(2-фенетил)-1,7-дитіа-4-азаспіро-[4,4]-нонан-3-он 7,7-діоксид, 3-бром-2,3-дигідротіофен-1,1-діоксид,
N-(2-фенетил)-2-меркаптоацетамід, РСА.

Full-text in PDF Contact authors

Національна школа біоорганічної хімії

Чирва Василь Якович

 

Full-text in PDF  


Хиля Володимир Петрович

 

Full-text in PDF  
Головна сторінка