Aнглійською Українською
Нові надходження Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
2007 Том V №1

 

Синтез 6-заміщених 3-феніл-[1,2,4]триазоло[3,4-b]
[1,3,4]тіадіазолів — перспективних сполук для біологічного скринінгу

В.С. Матійчук, Н.Т. Походило, І.І. Крупа, М.Д. Обушак

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Кирила і Мефодія, 6, Львів, 79005, Україна

Резюме: Циклізацією 4-аміно-5-феніл-4H-1,2,4-триазол-3-тіолу з низкою карбонових кислот у середовищі РОСl3 з високими виходами одержали нові похідні 3-феніл-[1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадiазолів із фармакофорними фрагментами.

Ключові слова: [1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазол, похідні 1,2,4-триазолу, похідні 1,3,4-тіадіазолу, 4-аміно-5-феніл-4H-1,2,4-триазол-3-тіол, гетероциклізація.Full-text in PDF  

 

Оптимізація етапів синтезу нового комплексного індуктора інтерферонів І типу

Ю.М. Пенчук, О.В. Карпов, С.В. Верьовка1

Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01033, Україна

1Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
вул. Леонтовича, 9, Київ, 01601, Україна

Резюме: Встановлено оптимальні умови й відібрано найбільш дієві компоненти для створення нового індуктора інтерферонів І типу багаторазового використання на основі комплексів РНК із тилороном, іммобілізованих на нерозчинних гранулярних матрицях.

Ключові слова: іммобілізація, інтерферон, індуктор, сферон, РНК, тилорон.


Full-text in PDF  

 

Металокомплекси 1,4,7-триазациклононану та їх олігонуклеотидні кон’югати як хімічні нуклеази

І.Я. Дубей, Л.В. Дубей, О.В. Пілецька1, С.А. Пілецький1

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Акад. Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

1Кренфілдський центр здоров’я, Кренфілдський університет
Сілсоу, Бедфордшир, MK45 4DT, Великобританія

Резюме: Вивчено ефективність розщеплення нуклеїнових кислот комплексами 1,4,7-триазациклононану (TACN) із рядом перехідних металів у фізіологічних умовах. Показано, що макроциклічні комплекси міді(ІІ), європію(ІІІ) і тербію(ІІІ) активно розщеплювали дирибонуклеотид АрА, однак комплекси інших досліджених йонів металів (Co2+, Fe3+, Mn2+, V3+ та Zn2+) не виявляли нуклеолітичної дії. Комплекси TACN із усіма вивченими металами, за винятком цинку, демонстрували нуклеазну активність щодо дволанцюгової ДНК плазміди pBR322. Ефективне розщеплення ДНК показали комплекси лантанідів, які, ймовірно, діють швидше за гідролітичним, ніж за оксидативним механізмом. У той же час комплекси Red-Ox-активних металів (особливо заліза, міді й ванадію) можуть каталізувати окислювальне розщеплення ДНК. Комплекс ванадію виявився одним із найактивніших ДНКаз. Отримано модельний кон’югат TACN із дезоксиолігонуклеотидом T15 пост-синтетичною конденсацією N-карбоксиалкільної похідної біс(N-трифторацетил)-захищеного азамакроциклу з 5'-аміноалкіл-функціоналізованим олігонуклеотидом. Європієвий комплекс T15-зв’язаного TACN продемонстрував здатність розщеплювати комплементарну поліаденілову кислоту.

Ключові слова: хімічні нуклеази, металокомплекси, триазациклононан, розщеплення нуклеїнових кислот, олігонуклеотидні кон’югати.Full-text in PDF  

 

Синтез 14С-гідазепаму та його потенційних метаболітів

М.Я. Головенко, В.І. Павловський, К.В. Преподобна, В.Б. Ларіонов, К.О. Семенішина

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
Люстдорфська дорога, 86, Одеса, 65080, Україна

Резюме: Синтезовано 1-(гідразинокарбонілметил)-
7-бром-5-феніл-1,2-дигідро-3Н-1,4-
бенздіазепін-2-он (гідазепам), 7-бром-5-феніл-1,2-дигідро-
3Н-1,4-бенздіазепін-2-он (деалкілгідазепам), 7-бром-5-феніл-3-гідрокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-он (3-гідроксидеалкілгідазепам). Одержано мічені радіоактивними ізотопами аналоги гідазепаму, що в гідразидному фрагменті молекули або в положеннях 2 та 3 гетерокільця містять 14С. Визначено їх структуру, радіохімічну чистоту й питому активність.

Ключові слова: гідазепам, деалкілгідазепам, 3-гідроксидеалкілгідазепам, 14С-аналоги.

Full-text in PDF  

 

Спінові стани молекули Fe(II)-порфіну: квантово-хімічні дослідження методом функціоналу густини

Б.П. Мінаєв, В.О. Мінаєва1, О.М. Васенко1

Черкаський державний технологічний університет
бульвар Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна

1Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
бульвар Шевченка, 81, Черкаси, 18031, Україна

Резюме: Квантово-хімічним методом теорії функціоналу густини (ТФГ) на рівні теорії UB3LYP/6-311G із повною оптимізацією геометрії досліджено будову молекули Fe(ІІ)-порфіну в нижчому синглетному, триплетному та квінтетному станах. Встановлено, що енергії 1A1g, 3A2g станів симетрії групи D4h перевищують енергію квінтетного стану 5В2g симетрії D2h. Це перший приклад розрахунку методом ТФГ основного квінтетного стану молекули Fe(ІІ)-порфіну, що узгоджується з найбільш точними розрахунками методом багатоконфігураційного самоузгодженого поля. На основі зіставлення з експериментальними даними довжин зв’язку Fe–N у молекулах Fe(ІІ)-порфіринів зроблено припущення, що головним фактором, який визначає їх довжину, є електронний спін, а не взаємодія атомів Нітрогену з лігандами. Проведено порівняння геометричних і електронних параметрів у всіх трьох спінових станах, а також надтонкої структури всіх мультиплетів, яку можна використовувати в аналізі спектрів ЕПР та ЕЯПР.

Ключові слова: Fe(ІІ)-порфін, спінові стани, квантово-хімічний метод функціоналу густини, надтонка структура.


Full-text in PDF  Поліметинові барвники – похідні 7-N,N-діалкіламінокумаринів

Я.О. Простота, О.Д. Качковський1, О.В. Кропачев1, М.Ю. Лосицький, С.С. Тарнавський, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Акад. Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

1Інститут органічної хімії НАН України
вул. Мурманська, 5, Київ, 03660, Україна


Резюме: Отримано ряд катіонних поліметинових барвників – похідних 7-N,N-діетиламінокумарину, а також його аналога з просторово закріпленою аміногрупою (юлолідинілкумарин, кумарин 343), – модифікованих уведенням поліметинового хромофора в положення 3 кумаринового фрагмента. Досліджено спектри поглинання всіх синтезованих речовин. Сполуки протестовано на можливість застосування як флуоресцентних зондів для детекції нуклеїнових кислот і білків. Встановлено, що барвники і є найбільш придатними об’єктами для неспецифічної детекції протеїнів у присутності додецилсульфату натрію, однак вони мають низьку хімічну стабільність у буферних розчинах та у присутності біологічних молекул.

Ключові слова: поліметинові барвники, кумарини, поглинання, флуоресцентні зонди.


Full-text in PDF  

 

Синтез β-поліфтороалкілвмісних γ-амінокислот і первинна оцінка їх біологічної дії

О.М. Шайтанова, І.І. Герус, Л.О. Метелиця, Л.Л. Чарочкіна

Інститут біоорганiчної хiмії та нафтохімії НАН України
вул. Мурманська, 1, Київ, 02094, Україна

Резюме: На основі ди- та трифторометил-β-етоксивінілкетонів розроблено новий метод синтезу раніше невідомих фторованих похідних γ-аміномасляної кислоти (ГАМК) – β-гідрокси-β-три- та -дифторметил ГАМК (у вигляді рацемату й оптично активних формах) – і аналога карнітину – β-трифторометил карнітину. Проведено первинний скринінг синтезованих сполук, встановлено, що всі вони виявляють імуномоделюючу активність.

Ключові слова: фторовані амінокислоти, ГАМК, фагоцитарна активність, імунітет.


Full-text in PDF  Новий метод обчислення інтегралів розподілення для задач високопродуктивного віртуального скринінгу

О.Я. Яковенко, О.О. Оліференко1, А.Г. Голуб, В.Г. Бджола, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

1Московський національний університет, Росія

Резюме: Розроблено метод передбачення афінності зв’язування низькомолекулярних органічних синтетичних речовин і високомолекулярних біологічних полімерів, який ґрунтується на явному обчисленні втрати ентропії як обертально-поступальних, так і внутрішніх ступенів свободи низькомолекулярних сполук. За допомогою малої тестової вибірки показано успішне відтворення обчислювальним методом експериментально визначених констант зв’язування. Розроблений метод є достатньо обчислювально ефективним і точним для застосування у високопродуктивному рецептор-орієнтованому віртуальному скринінгу баз даних синтетичних хімічних речовин.

Ключові слова: функції розподілення, внутрішні ступені свободи, віртуальний скринінг, передбачення афінності.


Full-text in PDF  

Науковий процес

Веб-ресурси вільного доступу для хіміків-біоорганіків

 

Full-text in PDF  

Національна школа біоорганічної хімії

Світлана Олексіївна Пояркова

Анатолій Георгійович Терентьєв

 

Full-text in PDF  

Симпозіуми, конференції, олімпіади

У Дніпропетровську відбулася V Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії

 

Full-text in PDF  
Головна сторінка