Aнглійською Українською
Нові надходження Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
2007 Том V № 2

 

Залежності утримування-гідрофобність для конденсованих ароматичних вуглеводнів та естерів n-гідроксибензойної кислоти за даними міцелярної рідинної хроматографії

О.П. Бойченко1, Л.П. Логінова1, А.Ю. Куліков1,2, А.Л. Іващенко1,3, М.М. Галат1

1 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна пл. Свободи, 4, Харків, 61077, Україна

2 ДП «Науково-експертний фармакопейний центр» вул. Астрономічна, 33, Харків, 61085, Україна

3 Випробувальна аналітична лабораторія АТ «Стома» вул. Ньютона, 3, Харків, 61105, Україна

Резюме: Розглянуто проблеми моделювання залежностей утримування-гідрофобність за даними міцелярної рідинної хроматографії. Підходи до моделювання протестовано на єдиному наборі експериментальних даних із розділення гомологічного ряду естерів n-гідроксибензойної кислоти й 11 конденсованих ароматичних вуглеводнів. Встановлено, що якість кореляцій утримування-гідрофобність істотно залежить від складу рухомої фази. Відхилення від лінійних залежностей, що спостерігаються для перших членів ряду гомологів чи конгенериків, інтерпретовано з погляду залежності констант розподілу вода – міцелярна псевдофаза від місця локалізації речовини в міцелі. Запропоновано новий підхід до опису і прогнозування гідрофобності, що базується на моделі зміни мікрооточення сполуки в умовах міцелярної рідинної хроматографії. Лінійні залежності, що пов’язують характеристики утримування в міцелярній рідинній хроматографії з характеристиками гідрофобності, найбільш придатні для прогнозування останніх, коли константа розподілу сполуки в системі 1-октанол-вода складає 103 і вище.

Ключові слова: константа розподілу, 1-октанол-вода, утримування-гідрофобність, естери n-гідроксибензойної кислоти, конденсовані ароматичні вуглеводні.

Full-text in PDF  

 

Пошук біорегуляторів з антиоксидантною дією серед S-похідних 4-меркаптохінолінів

Л.О. Омельянчик1, В.І. Генчева1, Д.М. Федоряк2, О.А. Бражко1, М.П. Завгородній1, І.Б. Лабенська1, М.М. Корнет1

1 Запорізький національний університет вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69600, Україна

2 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України вул. Мурманська, 1, Київ, 02094, Україна


Резюме: Проведено комп’ютерне прогнозування можливих видів біологічної активності серед S-похідних 4-меркаптохінолінів і синтезовано відповідні сполуки. Показано, що для досліджуваних сполук передбачається широкий спектр біологічної дії, та знайдено залежність «структура-дія» між структурою досліджуваних сполук та їх біологічною дією.

Ключові слова: комп’ютерний прогноз, віртуальний скринінг, S-похідні 4-меркаптохінолінів, антиоксидантна дія, залежність «структура-дія».

Full-text in PDF  Роль протеїнкінази СК2 у процесах онкогенезу, регуляції апоптозу та стресової відповіді клітини

Г.П. Волинець, А.Г. Голуб, В.Г. Бджола, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України вул. Акад. Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

Резюме: Протеїнкіназа СК2 – убіквістична багатосубстратна кіназа, яка задіяна в регуляції великої кількості біохімічних функцій та інтеграції практично всіх шляхів внутрішньоклітинного сигналінгу. В огляді зроблено спробу узагальнити дані літератури щодо участі СК2 у процесах онкогенезу, апоптозу та стресової відповіді клітини. Зважаючи на те, що СК2 – важливий фактор пухлиноутворення та розвитку багатьох патологічних процесів, вона є перспективною мішенню для розробки ліків, які можуть використовуватися в медичній терапії.

Ключові слова: протеїнкіназа СК2, виживання клітини, онкогенез, стресові сигнальні шляхи.

Full-text in PDF  

 

Синтез 5’-кон’югатів олігонуклеотидів з інтеркалятором імідазофеназином

І.Я. Дубей1, Л.В. Дубей1, Д.М. Федоряк2, В.М. Зозуля3

1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України вул. Акад. Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

2 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України вул. Мурманська, 1, Київ, 02094, Україна

3 Фiзико-технiчний iнститут низьких температур iм. Б.I. Вєркiна НАН України просп. Ленiна, 47, Харків, 61103, Україна

Резюме: Отримано новий кон’югат модельного 15-членного олігонуклеотиду (Tp)14T з інтеркалятором імідазо[4,5-b]феназином. Для синтезу модифікованого оліготимідилату використано реакцію N1-карбоксиалкільної похідної імідазофеназину з 5’-аміноалкіл-функціоналізованим олігонуклеотидом у присутності фосфонієвого конденсуючого реагенту BOP. Вивчено деякі спектральні характеристики міченого олігомеру.

Ключові слова: олігонуклеотидні кон’югати, інтеркалятори, твердофазний синтез, функціоналізація, фосфонієві реагенти.

Full-text in PDF  Легкий синтез 2,3-фталоїлпіроколін-1-карбонової кислоти та її нові похідні

М.В. Стасевич, М.Ю. Плотніков, М.О. Платонов, С.І. Сабат, Р.Я. Мусянович, В.П. Новіков

Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка» вул. Ст. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

Резюме. Синтезовано нові амідні й ефірні похідні 2,3-фталоїлпіроколін-1-карбонової кислоти. Модернізовано одержання 2,3-фталоїлпіроколін-1-карбонової кислоти. Синтезовані гетероцикли дуже важливі в органічному синтезі для пошуку нових біологічно активних сумішей із широким спектром дії. Проведений прогноз біологічної активності з використанням комп’ютерної програми PASS C&T показав доцільність подальших досліджень нових синтезованих сполук.

Ключові слова: 2,3-фталоїлпіроколін-1-карбонова кислота.

Full-text in PDF  


Конформаційні можливості аденозину: квантово-хімічне дослідження методом функціоналу густини

Р.О. Жураківський1, Д.М. Говорун2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка просп. Акад. Глушкова, 2, корп. 5, Київ, 03127, Україна

2 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України вул. Акад. Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

Резюме: Квантово-хімічним методом функціоналу густини на рівні теорії MP2/6-311++G(d,p)//DFT B3LYP/6-31G(d,p) проведено вичерпний конформаційний аналіз аденозину – канонічного нуклеозиду РНК. Представлено основні геометричні, енергетичні та полярні характеристики всіх його 137 стійких конформерів, а також конформаційні рівноваги в діапазоні температур 298,15-420 К. Встановлено, що за T=298,15 К syn:anti=45,0%:55,0%, S:N=98,6%:1,4%, а за T=420 К syn:anti=34,9%:65,1%; S:E:N=93,3%:0,4%:6,3%. Методом квантово-хімічного аналізу топології електронної густини (теорія атомів у молекулах Бейдера) у всіх можливих конформерах зафіксовано 20 типів внутрішньомолекулярних водневих зв’язків (їх загальна кількість – 312): C2’H2...O5’, C2’H2…N3, C3’H…N3, C3’H…HC8, C5’H1…N3, C5’H1…N9, C5’H1…C8, C5’H2…N3, C5’H2…N9, C5’H2…C8, C8H…O5’, O2’H...O3’, O2’H...N3, O3’H...O2’, O3’H...O5’, O5’H...O3’, O5’H…N3, O5’H…N9, O5’H...C8 і O5’H...HC8. Представлено їх конформаційні властивості, геометричні й електронно-топологічні характеристики.

Ключові слова: аденозин, конформаційний аналіз, внутрішньомолекулярні водневі зв’язки, аналіз топології електронної густини, DFT.

Full-text in PDF  До вивчення механізму взаємодії гомодимера на основі (p-диметиламіностирил)піридинію з дсДНК

М.Ю. Лосицький1, Н. Акбай2, В.Б. Ковальська1, А.О. Баланда1, О. Буторін3, С.М. Ярмолюк1

1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України вул. Акад. Заболотного 150, Київ, 03143, Україна

2 Університет Хаджетепе, хімічний факультет, 06800, Анкара, Туреччина

3 Національний музей природничої історії, RDDM, USM 0503, вул. Кюв’є, 43, Париж Cedex 05, F-75231 Франція; INSERM, U565, Париж, F-75231 Франція; CNRS, UMR 5153, Париж, F-75231 Франція.

Резюме: З метою вивчення механізму взаємодії (p-диметиламіностирил)піридинієвого гомодимерного барвника Dst-6 з длДНК проведено дослідження, спрямовані на визначення константи зв’язування барвник-ДНК (K) і кількості пар основ ДНК, що займає молекула барвника (посадкових місць). Отримані дані підтверджують зроблене нами раніше припущення, що барвник зв’язується з ДНК за борозенковим механізмом.

Ключові слова: стирилціанінові барвники, ДНК, флуоресценція, зв’язування з борозенкою, константа зв’язування.

Full-text in PDF  Синтез і структурні дослідження N-заміщених-1,7-дитіа-4-азаспіро-[4,4]-нонан-3-он-7,7-діоксидів

П.В. Шайтанов1, C.C. Лукашов1, О.В. Туров2, С.М. Ярмолюк1

1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України вул. Акад. Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64, Київ, 01033, Україна

Резюме: Взаємодією 3-бром-2,3-дигідротіофен-1,1-діоксиду з N-монозаміщеними-2-меркаптоацетамідами в присутності лугу одержано похідні 4-R-1,7-дитіа-4-азаспіро-[4,4]-нонан-3-он-7,7-діоксидів. Будову синтезованих похідних підтверджено за допомогою ряду сучасних методів ЯМР.

Ключові слова: 1,7-дитіа-4-азаспіро-[4,4]-нонан, 4-R-1,7-дитіа-4-азаспіро-[4,4]-нонан-3-он-7,7-діоксид, 3-бром-2,3-дигідротіофен-1,1-діоксид, 2-меркаптоацетамід, сульфолен, ЯМР.

Full-text in PDF  

Науковий процес

Деякі проблеми сучасного розвитку української хімічної термінології

 

Full-text in PDF  

Національна школа біоорганічної хімії

Борис Сергійович Драч

Юрій Леонідович Радавський

 

Full-text in PDF  
Головна сторінка